The Fundamentals of Leadership

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้บริหารพัฒนาภาวะผู้นำในรูปแบบของตนเองเพื่อการบริการคนและบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดเป้าหมายและทิศทางของทีมงาน พัฒนาทักษะการวางแผน เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการทีมงานและทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหารทีมงาน
   3. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ทักษะทางจิตวิทยาและเครื่องมือสำหรับการบริหารและพัฒนาทีมงานไปใช้ในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น
   4. เพื่อสร้างความมั่นใจและเกิดแรงจูงใจในการนำกระบวนการทางจิตวิทยาไปใช้จริงในการดึงศักยภาพของทีมงาน เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กร
   5. เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของจิตวิทยาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการบริหารผลงาน ช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างความไว้วางใจสำหรับผู้นำ (Nonviolent Communication)
   6. สามารถสร้างกลยุทธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจในการบริหารคนและการทำงานร่วมกันให้มีความเข้าใจกันมากขึ้น
   7. เชื่อมรอยร้าว ผสานรอยต่อ และลดระยะห่างของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน / ทีมงาน / คนในองค์กรหรือลูกค้า ที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งภายในใจ อันเนื่องมาจากมุมมอง ทัศนคติ หรือวิถีปฏิบัติ (สไตล์การทำงาน / วิธีการพูด / รูปแบบการแสดงออกของแต่ละคน) ที่แตกต่าง

กลุ่มเป้าหมาย
   ผู้จัดการขึ้นไป จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 30 คน เพื่อประสิทธิผลในการดูแล และ Workshop

เทคนิคและวิธีการฝึกอบรม
Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานระหว่างการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี
Experiential Based Learning คือ เน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) โดยการเชื่อมโยงหลักการหรือแนวทางปฏิบัติกับประสบการณ์ตรงของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการมองเห็น ยอมรับ และตัดสินใจอยากเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้หลักการที่เรียนกับบทบาทหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ ปัญหาหรือเป้าหมายที่ท้าทายได้ทันทีในระหว่างเรียน

หัวข้อการบรรยาย
ช่วงที่ 1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำสำหรับผู้บริหาร (Self-Awareness & Learning Agility)
   - Recipes of TRUST
   - 13 Competencies & Characteristic of TRUST
   - Self Affirmation with Strengths Based Leadership
   - หลุมพรางทางความคิด ที่ปิดกั้นศักยภาพในการบริหารคนและผลงานสำหรับผู้บริหาร
   - ทักษะการบริหารอารมณ์เพื่อบริหารสถานการณ์ ด้วย Brain Based Learning

ช่วงที่ 2 ทักษะวิเคราะห์และเข้าใจคนแต่ละประเภทเพื่อบริหารผลงาน (Communication)
   - ฝึกทักษะการอ่านและเข้าใจคน เพื่อให้สามารถมองเห็นคุณค่าและจุดแข็ง คุณลักษณะ และสไตล์การทำงานที่แตกต่างเฉพาะบุคคล ทั้งภายในตนเองและผู้อื่น (4 Element for Communication with Different People)
   - เข้าใจสาเหตุแห่งพฤติกรรมการทำงานที่แตกต่าง  พร้อมทั้งวิเคราะห์รูปแบบการตัดสินใจที่แตกต่างกันและวิธีโน้มน้าวใจคนแต่ละประเภท
   - การสร้างสัมพันธ์และทำงานร่วมกับคนที่แตกต่างตามสภาวการณ์และสไตล์การทำงาน
   - กำหนดแนวทางทำงานร่วมกันกับคนแต่ละสไตล์ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารคนที่มีความแตกต่างผ่าน 3V Model
   - กิจกรรม : ฝึกประเมินตนเองและบุคคลรอบข้างที่ต้องบริหารและประสานงานด้วย พร้อมทั้งออกแบบวิธีการทำงานของตนเอง เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและหน่วยงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงที่ 3 ทักษะการบริหารเป้าหมายและทิศทางของทีม (Goal Setting and Team Direction)
   - ความสำคัญของการกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินงาน
   - หลักการตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goal Setting
   - เทคนิคการประยุกต์ใช้ SMART Goal Setting และการวางแผน เพื่อบริหารผลงาน
   - แนวทางการวางแผนดำเนินงานด้วย 5W2H
   - การบริหารการเปลี่ยนแปลงและสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงร่วมกับทีมงาน
   - เทคนิคการสั่งงานและมอบหมายงานตามสถานการณ์และศักยภาพของทีมงาน

ช่วงที่ 4 จิตวิทยาการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพในบทบาทที่แตกต่าง
   - ลักษณะของผู้พัฒนาทีมงานที่ดี และประโยชน์ของการพัฒนาทีมงาน
   - หลุมพรางทางความคิดที่ปิดกั้นศักยภาพในการพัฒนาทีมงานของผู้นำ
   - หลักการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาทีมงานด้วย (KSA Model)
   - วิเคราะห์ความแตกต่างของการพัฒนาทีมงานในแต่ละบทบาท (TAPS Model)
   - เทคนิคการพัฒนาทีมงานในบทบาทที่แตกต่างกัน
     = Teaching เพื่อสอนให้ทีมงานเข้าใจได้ง่ายและเกิดการจดจำอย่างเข้าใจในการนำไปปฏิบัติ
     = Training เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติตามวิธีการจนกลายเป็นทักษะความเชี่ยวชาญ
     = Coaching เพื่อกระตุ้นให้ทีมงานอยากเปลี่ยนแปลงตนเองและดึงศักยภาพออกมาใช้และมีแรงบันดาลใจในการทำงานสู่เป้าหมายด้วยตนเอง
     = Counseling เพื่อเยียวยาจิตใจทีมงานในสภาวะกดดัน / หมดไฟ / ใจท้อ / ไม่กระตือรือร้น / ไม่อยากทำงาน / ปัญหาความสัมพันธ์ในทีม / ปัญหาชีวิต / เรื่องส่วนตัวที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน
     = Consulting เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องงานตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้จัดการเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาให้กับทีมงาน
     = Mentoring เพื่อแนะนำวัฒนธรรมและการปรับตัวให้เข้ากับองค์กร หรือตำแหน่งที่ดำรงอยู่
   - กรณีศึกษา วิเคราะห์และประเมินเพื่อเลือกใช้เทคนิคการพัฒนาทีมงานในแต่ละสถานการณ์
   - ฝึกปฏิบัติ Coaching : เทคนิคการใช้คำถามโค้ชเพื่อการขับเคลื่อนผลงานด้วยการกระตุ้นศักยภาพ

ช่วงที่ 5 การสร้างแรงจูงใจ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ (Influence)
   - เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (Constructive Feedback)
   - เทคนิคการให้กำลังใจและการชื่นชม (Recognition of Strengths)


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระดับตนเอง

   1. มีความมั่นใจในภาวะผู้นำของตนเอง สามารถพัฒนาตนเองขึ้นเป็นผู้นำในระดับที่สูงขึ้นด้วยรูปแบบของตนเองได้
   2. ฝึกฝนการใช้เครื่องมือในการตั้งเป้าหมาย การวางแผนงาน การสื่อสาร และการพัฒนาทีมงานได้อย่างเป็นระบบ

ระดับทีมงาน

   3. มองเห็นศักยภาพของทีมงาน ประเมินสิ่งที่ต้องเติมเต็มและสิ่งที่ต้องส่งเสริมของทีมงานแต่ละคนได้ถูกต้อง แล้วสร้างแนวทางการพัฒนาทีมงานได้อย่างเป็นระบบ
   4. การยอมรับจากลูกน้องในทีม ด้วยภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ช่วยเหลือและพัฒนาผู้อื่นด้วยศักยภาพของเขา และช่วยให้เขามีผลงานและความสำเร็จของตนเอง

ระดับองค์กร

   5. บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงานได้ดีขึ้น มีแนวคิดในการพัฒนางานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย ที่หลากหลายมากขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

วิทยากร : อาจารย์ อัครินทร์  ภูทองกลม
วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาองค์กรและศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อการเพิ่มผลผลิต ด้วยหลักการตรวจวินิจฉัยองค์กร (Shindan) การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management System) จิตวิทยาการให้คำปรึกษา (Counseling) และศาสตร์การโค้ช (Coaching)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้