Positive Thinking & Self-Leadership with EQ

การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยสมองเชิงบวก
ทักษะในการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ความสามารถและความกระตือรือร้นที่จะการเรียนรู้สิ่งใหม่
และเลือกสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

หลักการและความสำคัญ                
       ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูง องค์การต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงการตลาด หรือการให้บริการที่มากขึ้น ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาทั้งเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้บริหารต้อง เพิ่มพูนศักยภาพในการบริหารงานมากขึ้น โดยเฉพาะหัวใจสำคัญนั้นคือ “ทรัพยากรบุคคล” ในองค์กรนั่นเองที่ ทุกฝ่ายจะต้องประสานความร่วมมือ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       ดังนั้น บุคลากรในองค์กร จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้  วิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการความคิดและอารมณ์ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การสร้างแรงจูงใจในการทำงานทุกๆวัน การทำงานเชิงรุก การเป็นผู้นำตนเอง พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการพัฒนตนเอง เพื่อก่อให้เกิดปัญญา อันนำไปสู่ความสำเร็จแห่งการบรรลุเป้าหมายในงานของตน ขององค์กร และในชีวิตของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งไปสู่การสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรต่อไป
       นอกจากการมีทัศนคติในการทำงานเชิงบวกที่สร้างแรงจูงใจภายในตนเองให้ทำงานเชิงรุกโดยปราศจากอารมณ์เชิงลบ(EQ)แล้ว ยังจำเป็นต้องมีหลักคิดในการเข้าใจคนและหลักการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพ ที่ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลด้วย หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการพัฒนาภาวะผู้นำภายในตนเองให้สามารถบริหารจัดการอารมณ์และความคิดเชิงลบ เพื่อให้สามารถทำงานเชิงรุกและสร้างแรงจูงใจในการทำงานทุกๆวัน อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเป็นระบบ ผ่านการฝึกปฏิบัติ การทำกิจกรรมและการโค้ชในรูปแบบกลุ่ม ที่จะทำให้ผู้อบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางเสาเข็มแห่งการเป็นผู้นำจากภายในตนเองสำหรับการจัดการอารมณ์(EQ)และการสร้างกรอบความคิดเชิงบวกเพื่อทำงานเชิงรุกสู่การบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเชิงรุก การเป็นผู้นำตนเอง และการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของตนเอง ให้สามารถจัดการและควบคุมสถานการณ์ในการทำงานและการบริหารผลงานให้ได้ตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ(EQ)
4. เพื่อให้สามารถนำคุณสมบัติและศักยภาพการเป็นผู้นำภายในตนเองไปประยุกต์ใช้ ในการสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบร่วมแรงร่วมใจ และไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน

เนื้อหาหลักสูตร
ช่วงที่ 1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริการจัดการอารมณ์ด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำภายในตนเองเพื่อการคิดเชิงบวก
   - มุมมองสำหรับการเป็นผู้นำตนเองเพื่อการบริหารจัดการอารมณ์และสร้างประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก
   - หลักการและความสำคัญของการสร้างภาวะผู้นำภายในตนเองเพื่อการบริหารจัดการอารมณ์
   - องค์ประกอบและคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้นำตนเองเพื่อการคิดเชิงบวกและการจัดการอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพ

ช่วงที่ 2 สร้างกรอบความคิดให้เกิดความมั่นใจในการทำงานเชิงรุกเพื่อการเป็นผู้นำตนเองเชิงบวกและจัดการอารมณ์เชิงลบ
   - สำรวจมุมมองแนวคิดตนเองในปัจจุบันเกี่ยวกับ Positive & Growth Mindset
   - หลุมพรางและอุปสรรคที่สำหรับการคิดเชิงบวกและสร้างภาวะผู้นำภายในตนเอง
   - หลักการ แนวคิด และความสำคัญ Fixed Mindset และ Positive & Growth Mindset
   - ลักษณะของ Positive & Growth Mindset ที่สนับสนุนความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมาย
   - เทคนิคการก้าวข้ามหลุมพรางทางความคิดเชิงลบและอุปสรรคในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   - การกำหนดเป้าหมายการทำงานที่สนับสนุนและเกื้อกูลเป้าหมายชีวิตเพื่อการปลุก Passion ปั้น Performance
 กิจกรรม : เข้าใจขอบเขตของความคิดที่ปิดกันศักยภาพของตนเอง
   - ค้นหา Positive Fixed Mindset และ Positive & Growth Mindset เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างภาวะผู้นำเชิงบวกภายในตนเองและทำงานเชิงรุกอย่างมั่นใจ
   - กำหนดเป้าหมายของตนเองสำหรับการพัฒนา Positive & Growth Mindset
   - ปลุก Passion ปั้น Performance ในการขับเคลื่อนผลงาน ด้วยSelf-Coaching & Coaching Card

ช่วงที่ 3 การบริหารสถานการณ์และจัดการอารมณ์เชิงลบด้วยภาวะผู้นำภายในตนเอง
   - เรียนรู้วงจรพฤติกรรมของคนที่ส่งผลต่อกรอบความคิดและพฤติกรรมการแสดงออกแตกต่างกัน
   - เข้าใจความต้องการที่ขับเคลื่อนแรงจูงใจตามหลักของสมองและหลักความต้องการทางจิตวิทยา
   - วิเคราะห์พฤติกรรมการเอาตัวรอดที่สกัดกั้นประสิทธิภาพในการทำงานและการเป็นผู้นำตนเอง
   - วิเคราะห์และสร้างภาวะผู้นำภายในตนเองจากคุณค่าภายในและค่านิยมที่ให้ความสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและการบริหารผลงาน
   - เทคนิคการบริหารสถานการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยปราศจากอารมณ์เชิงลบ (E+R=O)
   - เทคนิคการสร้างความสุขเล็กๆในการทำงาน เพื่อเติมพลังในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
   - เทคนิคการจัดการความเครียด เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
   - เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการทำงาน
ฝึก : วิเคราะห์กรณีศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์เชิงลบ พร้อมทั้งสร้างแนวทางในการก้าวข้าวหลุมพรางทางความคิด
กิจกรรม : สร้างการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง พัฒนาวุฒิภาวะ  ด้วยเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดและบริหารสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยปราศจากอารมณ์เชิงลบ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นศักยภาพของตนเองในการทำงาน อันนำไปสู่การได้รับความไว้วางใจจากทีมงานและผู้บริหาร

ช่วงที่ 4 จิตวิทยาการวิเคราะห์และเข้าใจคน เพื่อการบริหารผลงานและสร้างสัมพันธ์เชิงบวก
   - ฝึกทักษะการอ่านและเข้าใจคน เพื่อให้สามารถมองเห็นคุณค่าและจุดแข็ง คุณลักษณะ และสไตล์การทำงานที่แตกต่างเฉพาะบุคคล ทั้งภายในตนเองและผู้อื่น (4 Element for Communication with Different People)
   - เข้าใจสาเหตุแห่งพฤติกรรมการทำงานที่แตกต่าง  พร้อมทั้งวิเคราะห์รูปแบบการตัดสินใจที่แตกต่างกันและวิธีโน้มน้าวใจคนแต่ละประเภท
   - การสร้างสัมพันธ์และทำงานร่วมกับคนที่แตกต่างตามสภาวการณ์และสไตล์การทำงาน
   - กำหนดแนวทางทำงานร่วมกันกับคนแต่ละสไตล์ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารคนที่มีความแตกต่างผ่าน 3V Model
   - เทคนิคการสื่อสารสร้างสัมพันธ์และจูงใจคนด้วยหลักการ Nonviolent Communication
กิจกรรม : ฝึกประเมินตนเองและบุคคลรอบข้างที่ต้องบริหารและประสานงานด้วย พร้อมทั้งออกแบบวิธีการทำงานของตนเอง เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและหน่วยงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ : วัตถุประสงค์ที่สำคัญสำหรับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์เพื่อการบริหารผลงานและทีมงานในสภาวะที่แตกต่าง
   - สามารถสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ปราศจากการตีความ การประเมิน และตัดสินจากทัศนคติของตนเอง เพื่อจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันได้อย่างนุ่มนวลโดยสันติวิธี

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร
คุณภรณ์พรรณ ภูทองกลม (นุ้ย)
Learning & Development Manager
Tel. 066 139 2111
Email: infinite@leaderspartner.net
Line ID: pupornpan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้