The First Time Manager

หลักสูตร การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำสำหรับผู้จัดการมือใหม่
เรียนรู้และเข้าใจในหลักในการบริหารคนให้ได้ทั้งงานและทั้งจิตใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถกำหนดบทบาทของตัวเองในฐานะผู้จัดการได้อย่างเหมาะสม  ทำงานในตำแหน่งใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล และสร้างแนวทางการพัฒนาตัวเองในเรื่องสำคัญของผู้จัดการ ได้ตาม Style ของตัวเอง

ความสำคัญ
          องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงานโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร  ดังนั้น การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Teamwork) ต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดีตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน
          หลักสูตร “การพัฒนาผู้จัดการมือใหม่” ได้ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างภาวะผู้นำในการบริหารทีมงานให้กับบุคลากรระดับผู้จัดการฝ่าย/แผนก ให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานเป็นทีมและการบริการลูกค้าภายนอก การแสดงภาวะผู้นำเพื่อสร้างการยอมรับและการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงาน รวมทั้งพัฒนาทักษะการมอบหมาย สั่งการและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทักษะ พฤติกรรมการบริหารทีมงานด้วยหัวใจ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำในการบริหารทีมงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงานหรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาจุดแข็ง จุดเด่นของตนเองและทีมงานเพื่อพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้น พร้อมเรียนรู้หลักการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานช่วยเติมเต็ม เสริมจุดแข็ง
4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารงาน จูงใจ และพัฒนาทีมงานของตนเอง โดยการลดปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงานระหว่างผู้จัดการกับทีมงานได้

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม :  ผู้จัดการ จำนวนรุ่นละไม่เกิน  30 ท่าน

หัวข้อการบรรยาย
CHAPTER 1: หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำสำหรับผู้จัดการ
   - มุมมองของผู้นำยุคใหม่ New Age Leader
   - หลักการและความสำคัญของภาวะผู้นำ
   - หลุมพรางและอุปสรรคที่ส่งผลให้ภาวะผู้นำนั้นไร้ประสิทธิผล
   - ก้าวข้ามอุปสรรคในการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ
   - องค์ประกอบและคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้จัดการที่ทรงประสิทธิภาพ
   - บทบาทและความรับผิดชอบของผู้จัดการที่สำคัญต่อการบริหารทีมและองค์กร

CHAPTER 2: การทำงานเชิงรุกด้วยทัศนคติเชิงบวกสำหรับผู้จัดการมือใหม่
   - แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติของคนส่งผลถึงพฤติกรรมและการกระทำ
   - ทัศนคติของผู้จัดการที่ส่งผลต่อทีมและองค์กร
   - ทัศนคติของผู้นำองค์กรที่มีความสุข
   - เป้าหมายชีวิตที่สมดุลทั้งชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว
   - สร้างทัศนคติเชิงบวกและแรงจูงใจที่มีผลการทำงานรุก
   - สร้างจิตสำนึกรักษ์องค์กรสำหรับผู้นำ

CHAPTER 3: ทักษะที่สำคัญสำหรับผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
   3.1) ทักษะการกำหนดเป้าหมายและทิศทางของทีม (Goal Setting and Team Direction)
      - ความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย
      - หลักการตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goal Setting
      - เทคนิคการประยุกต์ใช้ SMART Goal Setting กับการบริหารงาน

   3.2) ทักษะการวางแผนการปฏิบัติงาน (Planning Skills)
      - วงจรการวางแผนการปฏิบัติงานแบบ PDCA
      - เทคนิคการประยุกต์ใช้วงจร PDCA กับการปฏิบัติงานจริง

   3.3) ทักษะการสื่อสารและการบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ (Communication Skills) 
      - ความสำคัญของการสื่อสารเพื่อการบริหารทีมงานสำหรับผู้นำ
      - A R T : ศิลปะการสื่อสารและการสร้างความไว้ใจในทีมงานและองค์กร
        * A : Approach : การเข้าหาและการบริหารคนตามสภาวการณ์และสไตล์การทำงาน
             ** การอ่านและเข้าใจคนแต่ละประเภท เพื่อประยุกต์ใช้กับบริบทของการเป็นผู้นำ
             ** วิเคราะห์รูปแบบการตัดสินใจที่แตกต่างกันและวิธีโน้มน้าวใจคนแต่ละประเภท
             ** ทักษะการเข้าใจและเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของทีมงาน
        * R : Rapport : เทคนิคพิชิตจิตใต้สำนึกและจูงใจทีมงาน
             ** เรียนรู้อิทธิพลของความแตกต่างทางบุคลิกภาพ อันส่งผลต่อความไว้วางใจ และความขัดแย้งของผู้คน
        * T : Trust : การสร้างความไว้วางใจ และสร้างศรัทธาสำหรับผู้นำ
             ** เทคนิคการสื่อสารเพื่อบริหารทีมอย่างสร้างสรรค์และลดความขัดแย้งในองค์กร
             ** กระบวนการการใช้สไตล์การนำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ (Holistic Leadership Approach)
             ** ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการนำที่เหมาะกับทีมงานแต่ละสไตล์ (Applied Leading Strategies with the Right Person)

   3.4) ทักษะการสอนงานและพัฒนาทีมงานสไตล์โค้ช (Coaching Skills)
      - หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
      - ความแตกต่างของการสอบงานแบบโค้ชชิ่งกับรูปแบบอื่นๆ
      - ความสำคัญของการสอนงานและการพัฒนาทีมงาน
      - กระบวนการสอนงานในรูปแบบโค้ชชิ่ง
      - ทักษะที่สำคัญสำหรับการโค้ชชิ่ง

   3.5) ทักษะการสั่งงาน มอบหมายและติดตามงานด้วยการโค้ชชิ่ง (Delegation & Follow up)
      - หลักการสั่งงาน มอบหมายและติดตามงาน
      - ก้าวข้าวอุปสรรคที่ทำให้ การสั่งงาน มอบหมายและติดตามงาน ล้มเหลว
      - กระบวนการสั่งงาน มอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
      - เทคนิคการสั่งงานใหม่ที่ลูกน้องไม่เคยทำ

   3.6) ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
      - เทคนิคการวิเคราะห์และค้นหาสาเหตุของปัญหา
      - กระบวนการค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
      - หลักการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่ทรงประสิทธิผล

   3.7) ทักษะการให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ (Counseling & Motivation & Feedback)
      - เทคนิคการเข้าใจ Thinking และ Feeling ของทีมงาน
      - เทคนิคค้นหา “ประเด็นที่ซ่อนเร้น” (Hidden message) เพื่อให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา
      - เทคนิคการค้นและปลดล็อคศักยภาพทีมงาน
      - เทคนิคการให้กำลังใจและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
      - การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร
คุณภรณ์พรรณ ภูทองกลม (นุ้ย)
Learning & Development Manager
Tel. 066 139 2111
Email: infinite@leaderspartner.net
Line ID: pupornpan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้