Intelligent Emotional Control

ความฉลาดทางอารมณ์
ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุมหรือระงับอารมณ์ของตนเองได้ มีความเห็นอกเห็นใจ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีทัศนคติที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

หลักการและความสำคัญ
          ปัจจุบัน ภายในองค์กรต่างๆ ประกอบด้วยทีมงานที่มีพื้นฐานประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเหตุให้แต่ละคนมีมุมมองความคิดเป็นของตัวเอง ส่งผลต่อรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน ความพยายามที่จะทำงานร่วมกัน โดยขาดการตระหนักรู้ในตนเอง ทำให้การสอดประสานร่วมมือติดขัด ไม่ราบรื่นเท่าที่ควร
          การเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EI) จะช่วยให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง เกิดการยอมรับข้อจำกัดของตนเอง พร้อมปรับตัว เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมากขึ้น นำไปสู่การหลอมรวมเป้าหมายส่วนตัว เป้าหมายของทีม เข้าเป็นหนึ่งเดียวกับเป้าหมายขององค์กรได้ ความฉลาดทางอารมณ์ (EI) เป็นพื้นฐานสำคัญของทุกทักษะ ช่วยเพิ่มความสุข และ ประสิทธิภาพในการทำงาน

วัตถุประสงค์
1. ได้เรียนรู้ และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเตรียมวิธีบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีขึ้น
2. เพื่อทำให้สามารถสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EI) ของตัวเอง โดยการเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ เสียใหม่
3. ฝึกให้เป็นคนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ มากกว่าการใช้อารมณ์ในการกำหนดพฤติกรรมของตัวเอง

แนวคิดของหลักสูตร
มนุษย์ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งศักยภาพทุกสิ่งอย่างอยู่ภายในตัวเองอยู่แล้ว (Inner Resources) รอเพียงการรดน้ำเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นให้งอกงาม ผ่านกระบวนการสอนที่หลากหลาย จะนำพาให้เกิดปัญญาขึ้นใน 3 มิติ
· มิติที่ 1 เกิดปัญญาจากการรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการ PURE Learning Process
· มิติที่ 2 เกิดปัญญาจากการฟัง ผ่านบรรยายที่สั้นกระชับ จับประเด็นง่าย นำไปใช้ได้จริง
· มิติที่ 3 เกิดปัญญาจากการคิด ผ่านการโค้ช

แนวทางการฝึกอบรม
เรียนรู้ผ่านกระบวนการ PURE Learning Process เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ และ เข้าถึงปัญญาจากด้านในของตนเอง ผสมผสานเข้ากับการบรรยาย (Lecture) และ การโค้ช (Coaching) ที่ชวนให้เกิดชุดความคิดใหม่ๆ (New Mindset) เกิดพฤติกรรมใหม่ๆ (New Behavior) ที่มีประโยชน์ต่อชีวิต และ ประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

เนื้อหาหลักสูตร
1. เรียนรู้ภาพรวมของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
2. เรียนรู้พัฒนาการของของ EQ (Emotional Quotient) จากอดีตสู่ปัจจุบัน
3. ฝึกฝนเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ เท่าทันอารมณ์ตนเอง (Emotional Self-awareness)
     - ค้นพบสิ่งเร้าผ่านประสบการณ์ส่วนบุคคล
     - รู้จักตนเอง และ ผู้อื่น ผ่านการเรียนรู้เรื่องลักษณะบุคลิกภาพหลัก
     - ฝึกฝนเพื่อค้นพบสมดุลแห่งการตระหนักรู้ (Balancing of Awareness)

4. เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการควบคุมอารมณ์ตนเอง (Emotional Self-Control)
     - ต้นแหตุความรู้สึกเชิงบวกและความรู้สึกเชิงลบ
     - เหตุผลที่ทำให้เราเกลียดและชอบใครบางคน
     - เรียนรู้เรื่องรูปแบบความคิด (Mental Model)
     - การมองแบบสืบสาวเหตุปัจจัย เพื่อลดการตัดสิน
     - เทคนิคการทำใจให้เป็นกลาง (Emotional Grounding)
          * เผชิญพายุอารมณ์ ด้วยเทคนิค ต้นไผ่ต้องลม
          * เผชิญพายุอารมณ์ ด้วยเทคนิค SPACETIME

5. เรียนรู้เทคนิค และ สัมผัสสภาวะแห่งความสุข (Flow State) ในการทำงาน
6. แนวทางการสร้างวัฒนธรรมแห่งความฉลาดทางอารมณ์ให้เกิดขึ้นในองค์กร

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ผู้เรียนเห็นรูปแบบความคิดและพฤติกรรมของตนเองที่ใช้อยู่บ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน เกิดการตระหนักรู้และปรับผ่อนท่าทีได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น และ เกิดความสุขในการทำงานร่วมกันในองค์กร
2. ผู้เรียนได้เห็นแนวทางในการฝึกฝนตนเอง เพื่อให้สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ทำให้สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมทันท่วงที ตามสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ตรงหน้า ช่วยลดข้อขัดแย้ง และ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
3. ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน กล้าเปิดพื้นที่ให้กับความคิดเห็นที่แตกต่าง กล้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างซื่อตรง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้นในระหว่างกระบวนการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างานขึ้นไป

กลุ่มผู้อบรมที่เหมาะสม
จำนวนรุ่นละไม่เกิน 30 คน และสามารถเข้าร่วมอบรมได้เต็มเวลาของหลักสูตร


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร
คุณภรณ์พรรณ ภูทองกลม (นุ้ย)
Learning & Development Manager
Tel. 066 139 2111
Email: infinite@leaderspartner.net
Line ID: pupornpan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้