Effective Delegation and Follow up Skills

การมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้เทคนิควิธีการในการมอบหมายงานและติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดทักษะการวางเป้าหมายและวางแผนในการมอบหมายและติดตามงาน มีทัศนคติเชิงบวกต่อการมอบหมายและติดตามงาน สร้างความเข้าใจความต้องการของทีมงาน และสร้างโอกาสในการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง

หลักการและเหตุผล
          การมอบหมายงานเป็นทั้งเครื่องมือและหน้าที่หนึ่งของผู้นำทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร เพื่อให้ให้ตัวผู้นำเองสามารถจัดสรรเวลาได้เพียงพอที่จะพัฒนาตนเองไปทำงานอื่นๆ ที่ท้าทายและได้ใช้ศักยภาพภายในตนเองให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของทีมงานให้สามารถก้าวขึ้นมาทำงานที่ทดแทนกับตำแหน่งของหัวหน้าได้มากขึ้น แม้การมอบหมายงานจะมีประโยชน์ แต่ในการทำงานจริงๆ ยังมีผู้นำหลายท่านที่ยังไม่สามารถที่จะมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ หรือแม้แต่ไม่กล้าที่จะมอบหมายงานของตนเองให้กับทีมงาน และเลือกที่จะทำงานนั้นด้วยตนเองมากกว่า
          สาเหตุที่ทำให้ผู้นำหลายท่านไม่กล้าที่จะมอบหมายงานให้น้อง หลายครั้งไม่ใช่จากเรื่องของความรู้ แต่สาเหตุของความไม่มั่นใจนั้นมาจากหลุมพรางทางความคิดชั่วคราว เช่น ความกังวลในผลลัพธ์ ไม่มั่นใจในศักยภาพของน้อง รู้สึกว่าผลงานที่ตนเองทำนั้นดีกว่าและเร็วกว่า จึงกลัวว่างานจะล่าช้า กลัวถูกตำหนิ หรือการเป็นห่วงทีมงาน กลัวลูกน้องไม่รัก เพราะคิดว่าน้องเองก็ไม่อยากทำงานหนัก เป็นต้น ซึ่งหากผู้นำเอง มองไม่เห็นหลุมพรางทางความคิดเหล่านี้ ก็จะไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงความคิดให้เป็นเชิงบวก ให้เกิดความรู้สึกอยากที่จะนำเอาประสบการณ์และองค์ความรู้ของตนเองไปใช้ในการมอบหมายงานทีมงานได้
          การเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมอง จะทำให้ผู้นำสามารถสำรวจพบปัจจัยที่ทำให้เกิดความกลัว (FEARS) ทั้ง 5 รูปแบบ คือ ความรู้สึกไม่ยุติธรรมไม่คุ้มค่า ความรู้สึกไม่แน่ใจผลลัพธ์ ความรู้สึกถูกจำกัดทางเลือก ความรู้สึกไม่ถูกสนใจ และความรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า อันเป็นหลุมพรางทางความคิดของตนเองได้
          เมื่อค้นพบปัจจัยความกลัวของตนเองแล้ว จึงใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการโค้ช เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด สร้างทัศนคติใหม่ที่จะก้าวข้ามหลุมพรางของตนเอง มองเห็นความคุ้มค่าของการมอบหมายงานเพิ่มขึ้น สร้างความมั่นใจในผลลัพธ์ที่ต้องการ มีเทคนิคและทางเลือกที่ทำได้มากขึ้น สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดี และรู้สึกมองเห็นคุณค่าตนเองในฐานะผู้นำและผู้พัฒนาทีมงาน 
          เมื่อสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ ผู้นำเองก็จะสามารถจำลองกระบวนการนั้นมาใช้กับทีมงานได้เช่นกัน เพราะทีมงานเองก็จะเกิดความกลัวเอได้รับการมอบหมายงาน ผู้นำเองจึงสามารถใช้กระบวนการโค้ชที่ตนเองได้เรียนรู้ มาผสมผสานกับหลักการและเทคนิคในการมอบหมายงาน เพื่อวางแผนสร้างแนวทางในการพัฒนาทีมงานด้วยการมอบหมายงานได้ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้เทคนิควิธีการในการมอบหมายงานและติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ
2. เกิดทักษะการวางเป้าหมายและวางแผนในการมอบหมายและติดตามงาน
3. มีทัศนคติเชิงบวกต่อการมอบหมายและติดตามงาน
4. สร้างความเข้าใจความต้องการของทีมงาน และสร้างโอกาสในการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / ผู้ที่เคยฝึกอบรมเรื่องการโค้ช / ผู้ที่ต้องใช้การโค้ชในการทำงาน / ผู้สนใจหรือทำงานด้านการพัฒนาบุคคลากร จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

รายละเอียดของเนื้อหาตามหลักสูตร
วันที่ 1
ช่วงที่ 1 สำรวจแนวคิดในการมอบหมายงาน
     - ความหมายและหลักการในการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ
     - ความแตกต่างระหว่างการมอบหมายงานและการสั่งงาน
     - การแบ่งลักษณะของงานแต่ละประเภท และการให้ลำดับความสำคัญ
กิจกรรม Delegation Mindset สร้างเป้าหมายและสำรวจกรอบความคิดเกี่ยวกับการมอบหมายงานของตนเอง

Coffee Break

ช่วงที่ 2 สำรวจหลุมพรางในการมอบหมายงาน
     - ภาวะผู้นำกับการมอบหมายงาน
     - สำรวจหลุมพรางทางความคิด ที่ทำให้ไม่เกิดการมอบหมายงาน
     - วิธีการข้ามหลุมพรางทางความคิด
กิจกรรม Unlock Your FEARS ค้นหาหลุมพรางในการนำเสนอของตนเอง เพื่อก้าวข้ามสู่การมอบหมายงานอย่างมั่นใจ

Launch

ช่วงที่  3 ค้นหาศักยภาพของทีมงาน การบริหารคนให้เหมาะสมกับศักยภาพ
     - Whole Brain Literacy ค้นหาจุดแข็งทีมงานแต่ละประเภท ด้วยสมอง 4 ด้าน
     - การแบ่งประเภทของทีมงาน เพื่อการพัฒนาอย่างเหมาะสม
     - TAPS Model เทคนิคการพัฒนาทีมงาน เพื่อยกระดับความพร้อมในการมอบหมายงาน
กิจกรรม Whole Brain Assessment สร้างความเข้าใจและมองเห็นศักยภาพทีมงาน ผ่านการเข้าใจสมองของเรา

Coffee Break

ช่วงที่ 4 เรียนรู้กระบวนการในการมอบหมายงาน
     - SMARTER Goal Setting การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
     - Communication and Connection การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์กับทีมงาน
     - Delegation for Improvement การมอบหมายงานเพื่อการพัฒนาทีมงาน
     - PDCA การวางแผนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จ
กิจกรรม Coaching for Delegation ฝึกทักษะการมอบหมายงานด้วยการใช้ทักษะและกระบวนการโค้ช

**********************************************************

วันที่ 2
ช่วงที่ 1 การติดตามงานอย่างเป็นกระบวนการ
     - สำรวจกรอบความคิดในการติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ
     - หลุมพรางทางความคิดสำหรับการติดตามงาน
     - เครื่องมือในการกำหนดกรอบเวลาเพื่อสร้างความชัดเจน
กิจกรรม Effective Monitoring Process  การสร้างกระบวนการติดตามงานเพื่อความชัดเจนและความสำเร็จ

Coffee Break

ช่วงที่ 2 การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
     - ความแตกต่างระหว่าง Feedback กับ Coaching Reflection
     - เทคนิคในการให้ Coaching Reflection
     - การประเมินผลงานอย่างมีมาตรฐาน
กิจกรรม Coaching Reflection or Feedback การเป็นกระจกเงาที่ทีมงานยอมรับ

Launch

ช่วงที่ 3 Problem Solving Technique การให้คำปรึกษาเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค
     - Coach and Consult การแยกแยะสองบทบาทที่คล้ายคลึงและแตกต่าง
     - Coaching as Consult ทัศนคติของการเป็นที่ปรึกษาในฐานะโค้ช
     - Coaching Skill ทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้คำปรึกษาในรูปแบบของการโค้ช
กิจกรรม Coaching as Consult ฝึกฝนการให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช

Coffee Break

ช่วงที่ 4 การวางแผนการมอบหมาย และการติดตามผลอย่างเป็นกระบวนการ
     - Case Study กรณีศึกษาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้
     - ประโยชน์ของการมอบหมายงาน
     - ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จในการมอบหมายและติดตามงานเพื่อการพัฒนาทีมงาน
กิจกรรม Role Playing for Growth การฝึกทักษะการมอบหมายและติดตามงานผ่านบทบาทสมมติ

การถามตอบปัญหา
การบ้านและแนวทางการติดตามผล


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร
คุณภรณ์พรรณ ภูทองกลม (นุ้ย)
Learning & Development Manager
Tel. 066 139 2111
Email: infinite@leaderspartner.net
Line ID: pupornpan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้