HR Skill for Line Managers

Course : HR Skill for Line Managers 
หลักสูตร “ผู้บริหาร” กับ “ศิลปะการพัฒนาคนเชิงรุก”
หลักสูตรสำหรับ 2 วัน (เวลา 09:00 – 16:00 น.)

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร วันที่ 1
ช่วงที่ 1 ผู้บริหารยุคใหม่กับแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
  - ทิศทางและกระแสการบริหารคนในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น (Digital Disruption)
  - การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindsets) ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
  - CHANGE! สู่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง
  - ความคาดหวังของคนต่าง Gen ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ช่วงที่ 2 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่สำหรับผู้บริหาร
  - การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection)
     ๐ การวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)
     ๐ การสรรหาพนักงาน (Recruitment) และการคัดเลือกพนักงาน (Selection)
     ๐ เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม (Behavior base Interview)
  - การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
     ๐ การเชื่อมโยงการบริหารผลการดำเนินงานกับเป้าหมายธุรกิจของบริษัท
     ๐ การกำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (BSC / KPIs / Function and Individual)
     ๐ หลักในการปฏิบัติตนก่อน ระหว่าง และหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     ๐ ฝึกปฏิบัติ : การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน (ประเมินผลทดลองงาน/ประเมินผลงานประจำปี)

ช่วงที่ 3 การพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพสูง (Training & Development)
  - การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development)
  - การวางแผนสายอาชีพ (Career Planning)
     ๐ Competency
     ๐ Training Road Map (TRM)
     ๐ Individual Development Plan (IDP)
  - การบริหารสายงานอาชีพ (Career Management)
  - กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพทีมงานสมัยใหม่ ด้วย 70 : 20 : 10

ช่วงที่ 4 จิตวิทยาการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพในบทบาทที่แตกต่าง
  - ลักษณะของผู้พัฒนาทีมงานที่ดี และประโยชน์ของการพัฒนาทีมงาน
  - หลุมพรางทางความคิดที่ปิดกั้นศักยภาพในการพัฒนาทีมงานของผู้นำ
  - หลักการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาทีมงานด้วย (KSA Model)
  - วิเคราะห์ความแตกต่างของการพัฒนาทีมงานในแต่ละบทบาท (TAPS Model)
  - เทคนิคการพัฒนาทีมงานในบทบาทที่แตกต่างกัน
     ๐ Teaching เพื่อสอนให้ทีมงานเข้าใจได้ง่ายและเกิดการจดจำอย่างเข้าใจในการนำไปปฏิบัติ
     ๐ Training เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติตามวิธีการจนกลายเป็นทักษะความเชี่ยวชาญ
     ๐ Coaching เพื่อกระตุ้นให้ทีมงานอยากเปลี่ยนแปลงตนเองและดึงศักยภาพออกมาใช้และมีแรงบันดาลใจในการทำงานสู่เป้าหมายด้วยตนเอง
     ๐ Counseling เพื่อเยียวยาจิตใจทีมงานในสภาวะกดดัน / หมดไฟ / ใจท้อ / ไม่กระตือรือร้น / ไม่อยากทำงาน / ปัญหาความสัมพันธ์ในทีม / ปัญหาชีวิต / เรื่องส่วนตัวที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน
     ๐ Consulting เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องงานตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้จัดการเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาให้กับทีมงาน
     ๐ Mentoring เพื่อแนะนำวัฒนธรรมและการปรับตัวให้เข้ากับองค์กร หรือตำแหน่งที่ดำรงอยู่
  - กรณีศึกษา วิเคราะห์และประเมินเพื่อเลือกใช้เทคนิคการพัฒนาทีมงานในแต่ละสถานการณ์
  - กิจกรรม ออกแบบเทคนิคการพัฒนาทีมงานกับงานปัจจุบันของตนเอง
  - เทคนิค การผสมผสานบทบาทการพัฒนาทีมงานในแต่ละบทบาทเข้าด้วยกันเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  - ฝึกปฏิบัติ Coaching เทคนิคการโค้ชเพื่อการขับเคลื่อนผลงานด้วยการกระตุ้นศักยภาพ

*********************************************************************

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร วันที่ 2
การรักษา ดูแลและจูงใจพนักงาน และการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงาน (Employee Retention)
ช่วงที่ 5 การบริหารสถานการณ์และจัดการอารมณ์เชิงลบที่อาจเกิดจากการสื่อสารหรือทำงานร่วมกัน (EQ)
  - The Cycle of Behavior เรียนรู้วงจรพฤติกรรมของคนที่ส่งผลต่อกรอบความคิดในการสื่อสารและรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน
  - เข้าใจความต้องการที่แตกต่างของคนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารและรูปแบบการทำงาน
     ๐ เรียนรู้ตนเองในค่านิยม ความเชื่อที่ยึดถือ เพื่อเข้าใจคนอื่นที่มีความแตกต่าง
     ๐ เรียนรู้การเข้าใจผู้อื่นในแบบที่เขาเป็นตนเองตามที่เขาเป็น
     ๐ เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นในสาเหตุที่ไม่เขาไม่เข้าใจเรา  เพราะค่านิยม ความเชื่อ ความรู้ ประสบการณ์ ที่แตกต่างกัน
  - วิเคราะห์พฤติกรรมการเอาตัวรอดที่สกัดกั้นประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
  - สร้างทัศนคติที่ดีใหม่เพื่อก้าวข้ามหลุมพรางในการสื่อสารที่พบเจอและสร้างแนวทางการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานอย่างเข้าใจกัน
  - เทคนิคการบริหารสถานการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยปราศจากอารมณ์เชิงลบ (E+R=O)
  - Workshop เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดและบริหารสถานการณ์ในการสื่อสารและการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยปราศจากอารมณ์เชิงลบ พร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจในตนเอง ระหว่างบุคคล และสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงที่ 6 ทักษะการเข้าใจคนและวิเคราะห์วิธีการสร้างสัมพันธ์เพื่อการบริหารความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
  - 4 Element for Communication with Different People เรียนรู้หลักการสื่อสารกับบุคคลในมิติต่างๆ ในองค์กร ทั้งกับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารในระดับที่สูงกว่าเพื่อนร่วมงาน และผู้บริหารในระดับเดียวกัน
  - ART : ศิลปะการสื่อสารและการสร้างความไว้ใจในการทำงานร่วมกัน
     ๐ A : Approach การเข้าหาและการบริหารคนตามสภาวการณ์และสไตล์การทำงาน
               @ การอ่านและเข้าใจคนแต่ละประเภท และการประยุกต์ใช้กับบริบทของการเป็นผู้นำ
               @ วิเคราะห์รูปแบบการตัดสินใจที่แตกต่างกันและวิธีโน้มน้าวใจคนแต่ละประเภท
               @ ทักษะการเข้าใจและเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของทีมงาน
     ๐ R : Rapport การพิชิตจิตใต้สำนึกและจูงใจทีมงาน
               @ อิทธิพลของความแตกต่างทางบุคลิกภาพอันส่งผลต่อความไว้วางใจ และความขัดแย้งของผู้คน
     ๐ T : Trust การสร้างความไว้วางใจสร้างศรัทธาสำหรับผู้นำด้วยการเปิดโอกาสให้ทีมงานได้ใช้ศักยภาพและคุณค่าภายในตนเอง
  - กิจกรรม
     ๐ ฝึกวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของตนเองและบุคคลรอบข้างที่ต้องบริหารและประสานงานด้วย
     ๐ Dealing with different personalities at work: วิเคราะห์และออกแบบแนวทางการสร้างสัมพันธ์ของตนเองกับคนที่แตกต่าง เพื่อให้สามารถบริหารคนและทำงานกับหน่วยงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน 3V Model

ช่วงที่ 7 ทักษะการใช้คำพูดและการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งด้วยหลักการของ NVC (Nonviolent Communication)
  - การสื่อสารเพื่อการให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมความความเป็นจริง
ข้อสังเกต  vs. การตีความ
  - การสื่อสารเพื่อบอกและให้ความเข้าใจ
ความรู้สึก vs. ความคิด
  - การสื่อสารเพื่อบอกและให้ความเข้าใจ
ความต้องการ vs. วิธีการ
  - การสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองในการทำงานในรูปแบบแบบ
การร้องขอ  vs. การเรียกร้อง (สั่ง)
  - Workshop 7 ขั้นตอน การสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งและโน้มน้าวใจผ่านหลักการ NVC : การประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์และขับเคลื่อนผลงานด้วยการร้องขอผ่านสถานการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ช่วงที่ 8 การสร้างแรงจูงใจ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์
  - การมอบหมายงานเพื่อการบริหารผลงานสู่เป้าหมาย
  - การให้กำลังใจและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivation) ด้วยเทคนิค CFR
  - การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ด้วยหลักการ FISHs และเทคนิค WRI
  - เทคนิคการสื่อสารเพื่อชื่นชมสร้างกำลังใจในการทำงานด้วย Alexander Techniqueติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร
คุณภรณ์พรรณ  ภูทองกลม (นุ้ย)
Learning & Development Manager
Tel : 066 139 2111
Email : infinite@leaderspartner.net
Line ID : pupornpan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้